مسابقات جام فجر

هیات شطرنج استان یزد با همکاری هیات شطرنج شهرستان یزد برگزار می کند
زمان:۲۰لغایت ۲۱بهمن
بابیش از ۱۶میلیون ریال جوایز

مسابقات جام رمضان

هیأت شطرنج استان یزد در نظر دارد با اهداف زیر 🏁مسابقات جام  رمضان (ریتد) را برگزار نماید:
پنجشنبه اول تیرماه