مسابقات جام رمضان

هیأت شطرنج استان یزد در نظر دارد با اهداف زیر 🏁مسابقات جام  رمضان (ریتد) را برگزار نماید:
پنجشنبه اول تیرماه