نام و نام خانوادگی درجه مدرک داوری
وحیده صوابیه ۲
مهدیه اعلی زاده ۲
ملیحه میررکنی ۲
حبیب الله تقی پور ۳
زاهده قرایی ۳
فایزه آناهید ۲
شکوفه اژدری ۲
الهه صوابیه ۲
مریم اعلی زاده ۲
مهران تقی پور ۳
مریم جعفری ۲
بهروز دهقان ۳
پری ناز روناسیان ۲
فاطمه صادقیان ۳
فهیمه صادقیان ۳
سمانه صلاح نسب ۳
تکتم طباطبایی ۲
مریم منتظری ۳