نام و نام خانوادگی درجه مدرک داوری
وحیده صوابیه ۲
مهدیه اعلی زاده ۲
ملیحه میررکنی ۲
حبیب الله تقی پور ۳
زاهده قرایی ۳
فایزه آناهید ۳
شکوفه اژدری ۳
الهه صوابیه ۳
مریم اعلی زاده ۲
مهران تقی پور ۳
مریم جعفری ۳
بهروز دهقان ۳
پری ناز روناسیان ۳
فاطمه صادقیان ۳
فهیمه صادقیان ۳
سمانه صلاح نسب ۳
تکتم طباطبایی ۳
مریم منتظری ۳