۱-وحیده صوابیه   رییس هیات شطرنج استان یزد۰۹۱۳۳۵۱۳۵۵۶

۲-محمد رضا همتی    دبیر هیات

۳-مهدیه السادات اعلی زاده  نایب رییس هیات