مسابقات قهرمانی رده سنی زیر ۲۰سال دختران کشور. ۱۵لغایت ۲۱آبان.یزد

افتتاح
2016/10/19
پنجمین دوره مسابقات شطرنج
2016/11/28

۱٫زمان مسابقه
۵۹۳۱ راس ساعت ۵۱ به میزبانی هیئت شطرنج استان یزد آغاز خواهد شد. کلیه بازیکنان میبایست پیی از /۸/ مسابقات از روز شنبه مورخ ۵۱
شروع دور اول ۹۳ دقیقه زودتر در محل مسابقه حاضر باشند.
۲٫ قوانین حاکم
قوانین فدراسیون جهانی شطرنج )فیده ( حاکم بر مسابقات است.
۳٫ تعداد دور بازی ها
مسابقات در ۱ یا ۳ دور به روش سوئیس و با توجه به تعداد بازیکنان برگزار خواهد شد .
.۴ زمان بازی
زمان بازی برای هر بازیکن ۳۳ دقیقه به اضافه ۹۳ ثانیه پاداش برای هر حرکت از اولین حرکت بازی می باشد.
زمان مجاز غیبت برای هر بازیکن ۹۳ دقیقه از زمان آغاز هر دور می باشد.
.۵ ردهبندی و گره گشایی
ردهبندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین خواهد شد و چنانچه دو یا چند بیازیکن ، امتییازات یکسیان
کسب کرده باشند برای تعیین رتبه آنها از روش گره گشایی به ترتیب زیر استفاده می گردد.
الف. رویارویی مستقیم
ب. تعداد برد بیشتر بازی انجام نشده محاسبه می شود
ج.بوخ هولز قطی شیده ۵
د.بیوخ هیولز قطی شیده۲
ه.مجموع بوخ هولز
۶٫ شرایط ثبت نام
استان ها مجازند هر تعداد بازیکنی را که صلاح بدانند با معرفی نامه کتبی هیئت شطرنج برای شرکت در مسابقات اعزام نمایند.
ارائه شماره عضویت معتبر در سیستم جام فدراسیون جهت ثبت نام الزامی می باشد. هیئت های سراسر کشور موظفند از معرفی افراد فاقد شماره
عضویت معتبر خودداری نمایند.
سهمیه هر استان در هر رده سنی یک نفر می باشد که برگزار کننده محل اسکان بازیکنان مزبور را در طول برگزاری مسابقات
تأمین می نماید. حضور یک نفر بعنوان سرپرست یا مربی، به همراه نفرات اعزامی هر استان مجاز می باشد. )با هزینه شخصی)
۷٫شرایط سنی بازیکنان
طبق جدول زیر کاملا رعایت خواهد شد . ۱۱ به بعد رده سنی ۲۳ سال /۵۳/ الف( متولدین ۵۲
بازیکنان باید قبل از آغاز دور اول مدارک کامل اعم از معرفی نامه با قید کد عضویت در سیستم جام ، ورودیه، یک قطعه عکس و اصل و کپی
شناسنامه خود را به سرداور مسابقات ارائه نمایند.
۸٫ ورودیه مسابقات
۶۳۳ ریال / الف : سهمیه هر استان ۳۳۳
۸۳۳ ریال / ب : غیر سهمیه۳۳۳
۹٫ شرایط اسکان
اتاق ۹ تخته هر نفر روزانه ۲۱۳۳۳ تومان
اتاق ۴ تخته هر نفر روزانه ۲۲۳۳۳ تومان
اتاق عمومی هر نفر روزانه ۵۱۳۳۳ تومان
صبحانه + ناهار + شام = روزانه ۲۱۳۳۳ تومان
آدرس خوابگاه سهمیه ها : یزد میدان امام علی ابتدای بلوار تفت ورزشگاه شهید نصیری – – –
آدرس خوابگاه غیر سهمیه ها : یزد خیابان کاشانی پشت پارک هفتم تیر خانه معلم شهید دادرس یزد – – –
توجه : تا تاریخ ۸ آبان اسکان را مشخص کنید.
خانم اعلی زاده۳۳۵۹۵۱۳۶۳۲۶

۱۰٫ مسابقات در دو مرحله برگزار می شود . ۱ نفر اول رده بندی نهایی بر اساس بند ۹ به اضافه یک نفر بیه تشیخیک کمیتیه فنیی بیه
مرحله نهایی قهرمانی رده های سنی کشور صعود خواهند کرد.
تبصره : در صورت انصراف هر یک از بازیکنان مرحله اول ، نفرات بعدی جایگزین خواهد شد.
۱۱٫ برنامهی بازیها
جدول ۷ دوری جدول ۹ دوری
عصر ۱۷:۱۱ صبح ۱۹:۳۱ عصر ۱۷:۱۱ صبح ۱۹:۳۱ تاریخ روز
دور اول
ورود
دور اول
ورود
۹۵/۱۸/۱۵
شنبه
دور سوم دور دوم دور سوم دور دوم ۹۵/۱۸/۱۶ یکشنبه
دور چهارم

دور چهارم

۹۵/۱۸/۱۷
دوشنبه
دور پنجم دور ششم دور پنجم – ۹۵/۱۸/۱۸ سه شنبه
دور هفتم

دور ششم

۹۵/۱۸/۱۹
چهار شنبه
دور هشتم – خروج دور هفتم ۹۵/۱۸/ پنج شنبه ۲۱
خروج
دور نهم
۹۵/۱۸/۲۱
جمعه
۱۲٫ جوایز
– به ۹ نفر برتر مرحله اول حکم و به ۹ نفر برتر مرحله دوم حکم و کاپ و مدال اعطا می گردد.
– نفر اول مرحله دوم به مسابقات آسیایی اعزام خواهد شد و در صورت کسب مدال در مسابقات آسیایی به مسابقات جهانی اعزام می گردد .
۱۳٫ نحوه ثبت نام و پذیرش
بازیکنان ۵ نام و نام خانوادگی ۲ نام استان ۹ کد سیستم جام ۴ شماره فی واریزی را به شماره ۳۳۵۹۶۳۹۲۶۳۸ پیامک نمایند. – – – –
تلفن : ۳۹۱۹۶۲۹۳۱۳۱
تلفکس هیات استان ۳۹۱۹۶۲۸۳۳۸۱
هیات های استانی تا ساعت ۵۸ تاریخ ۵۹ آبان اسامی نفرات اعزامی را به میزبان ارسال نمایند.
آخرین مهلت ثبت نام ساعت ۲۲ روز ۵۴ آبان می باشد .
۱۴٫ هیئت ژوری
پی از شروع دور اول ، برگزار کننده اعضای هیئت ژوری را معرفی می نماید. هر گونه اعتراض به رای سرداور تیا ۵۱ دقیقیه پیس از
پایان آن بازی به صورت کتبی و با پرداخت مبلغ ۱۳ هزار تومان اقدام پذیر خواهد بود. بدیهی است در صورتی که اعتراض وارد باشد
مبلغ مورد نظر به بازیکن معترض عودت داده خواهد شد .
توجه : به استناد بخشنامه صادر شده از سوی فدراسیون شطرنج بازیکنان مجاز نیستند بدون اجازه سرداور مسابقات اقدام به ترک جدول )بیدون
اطلاع( نمایند و بازیکنان خاطی مطابق بخشنامه مذکور به مدت ۶ ماه از شرکت در هرگونه مسابقه ریتد محروم می شوند. ضمنا چنانچه بیازیکنی
بخواهد از ادامه مسابقه انصراف دهد می بایست درخواست انصراف خود را قبل از قرعه کشی به صورت کتبی و با امضا خود بیه سیرداور مسیابقات
ارائه دهد .
۱۵٫ اطلاعات
محل مسابقه : یزد خیابان کاشانی ابتدای بلوار امام جعفر صادق اداره ورزش و جوانان سالن هیات شطرنج – – – –
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شمارهای زیر تماس بگیرید :
تلفن : ۳۹۱۹۶۲۹۳۱۳۱
تلفکس هیات استان ۳۹۱۹۶۲۸۳۳۸۱
شماره حساب هیات : بانک ملت شعبه آیت الله کاشانی یزد ۵۹۱۱۳۴۲۱۳۳
خانم اعلی زاده ۳۳۵۹۵۱۳۶۳۲۶
خانم قرائی ۳۳۵۹۶۳۹۲۶۳۸

 

دانلود آیین نامه

دیدگاه ها بسته شده است