باشگاه های شطرنج استان یزد

۱-باشگاه شطرنج فرزین
سال تاسیس ۱۳۸۸
یزد صفاییه بلوار صیاد شیرازی تلفن : ۳۸۲۳۸۲۳۱


۲-باشگاه سنگ آهن مرکزی
سال تاسیس۱۳۹۵
بافق. شهرک آهن شهر


۳-باشگاه شطرنج نظام مهندسی معدن.

یزد-بلوار دانشجو
تاسیس ۱۳۹۵
یزد بلوار دانشجو


۴.باشگاه ذهن برتر

یزد- بلوار امیرکبیر

سال تاسیس ۱۳۹۵-۳۸۲۰۸۷۷۲


باشگاه ایده   ها

یزد -دخمه

سال تاسیس ۱۳۹۶-۳۸۳۳۵۸۲۱