اعضای هیات

صثبقص

گاری کاسپارف

 رییس هیات شطرنج استان یزد

نامش مترادف با بازی شطرنج است و تاکنون کسی مانند او سلطه‌ای چنین قدرتمندانه و درازمدت بردنی‌ای شطرنج نداشته است.

صثبقص

گاری کاسپارف

 رییس هیات شطرنج استان یزد

نامش مترادف با بازی شطرنج است و تاکنون کسی مانند او سلطه‌ای چنین قدرتمندانه و درازمدت بردنی‌ای شطرنج نداشته است.

صثبقص

گاری کاسپارف

 رییس هیات شطرنج استان یزد

نامش مترادف با بازی شطرنج است و تاکنون کسی مانند او سلطه‌ای چنین قدرتمندانه و درازمدت بردنی‌ای شطرنج نداشته است.

صثبقص

گاری کاسپارف

 رییس هیات شطرنج استان یزد

نامش مترادف با بازی شطرنج است و تاکنون کسی مانند او سلطه‌ای چنین قدرتمندانه و درازمدت بردنی‌ای شطرنج نداشته است.

صثبقص

گاری کاسپارف

 رییس هیات شطرنج استان یزد

نامش مترادف با بازی شطرنج است و تاکنون کسی مانند او سلطه‌ای چنین قدرتمندانه و درازمدت بردنی‌ای شطرنج نداشته است.

صثبقص

گاری کاسپارف

 رییس هیات شطرنج استان یزد

نامش مترادف با بازی شطرنج است و تاکنون کسی مانند او سلطه‌ای چنین قدرتمندانه و درازمدت بردنی‌ای شطرنج نداشته است.